Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland
Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland Bevrijdingsramen Velp

Beleidsplan

Stichting Bevrijdingsramen Velp

 

1. Inleiding

 

Het project omvat de navolgende activiteiten:

 

1.1             Het laten plaatsen van gebrandschilderde ramen in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 32 te Velp met als onderwerp de bevrijding van Velp in 1945.

 

1.2. het financieren, ontwerpen en laten vervaardigen van deze ramen.

 

 

2. Uitgangspunten en doelstelling van het project

 

2.1. De ramen zijn bedoeld als herinnering aan de Bevrijding van Velp, bestemd voor alle geledingen van de Velpse gemeenschap.

 

2.2. Afbeeldingen op ramen zijn symbolen van de strijd die Velpenaren (en anderen) hebben gestreden om volgende generaties weer in vrijheid te laten leven.

 

2.3. Het ontwerp – op basis van ideeën uit de Velpse bevolking – moet zodanig zijn dat de kerkenraad van de Protestante Kerkgemeenschap Velp het eindontwerp van deze ramen goedkeurt en toestemming geeft voor het plaatsen van de ramen in de Grote Kerk te Velp.

 

2.4. Na plaatsing van de ramen worden deze door de hierna te noemen Stichting Bevrijdingsramen Velp officieel overgedragen aan de kerkenraad van de Protestantse Kerkgemeenschap Velp.

 

2.5. De Stichting beoogt een culturele instelling te zijn in de zin van artikel 5b sub 4 van de Algemene Wet Rijksbelastingen.

 

 

 

3. Vormgeving van het project: de Stichting.

 

Om de realisatie van de doelstelling te faciliteren is op 12 april 2012 opgericht de Stichting "bevrijdingsramen Velp " met als doelomschrijving:

 

a.      het plaatsen van bevrijdingsramen in de Grote Kerk aan de Kerkstraat te Velp;

b.   het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting zal geen winstoogmerk hebben.

 

4. Het culturele aspect.

 

De te brandschilderen ramen zullen aan de hand van motieven, aangedragen door de Velpse bevolking en de Stichting worden uitgewerkt door een professionele kunstenaar tot een ontwerp dat de goedkeuring van de stichting behoeft. Vervolgens zullen de ramen worden vervaardigd door de kunstenaar of door een gespecialiseerde onderneming. De ramen zullen tenslotte worden geplaatst door een gespecialiseerde onderneming.

 

De Grote Kerk aan de Kerkstraat is een rijksmonument.

 

5. Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting zal voor de eerste maal worden gevormd door mevrouw G. Hengeveld – de Jong,  voorzitter van de stichting Velp voor Oranje, voorzitter; de heer Drs. D.R. Juijn, secretaris; mevrouw J.W. van Noort, namens de Protestantse Kerkgemeenschap Velp, penningmeester; de heer Ir. P.C. Schroeder, bestuurslid; de heer Mr. J.M. Bosnak namens het herdenkingscomité 4e mei Velp, bestuurslid.

 

De bestuursleden zullen geen beloning voor hun werkzaamheden genieten; desgewenst ontvangen zij vergoeding van door hen daadwerkelijk gemaakte kosten.

 

 

 

6. Financiën

 

De Stichting zal worden gefinancierd door middel van fondsenwerving van particulieren, ondernemingen en andere organisaties.

De door middel van deze werving verkregen gelden zullen worden aangewend ter bestrijding van de onkosten, gemaakt en te maken teneinde vakkundig en verantwoord ontwerp, vervaardiging en plaatsing van de bevrijdingsramen te realiseren, alsmede ter bestrijding van de kosten, te maken ten behoeve van de publiciteit rond het project.

 

De financiële bescheiden zullen, indien het bestuur daartoe besluit, vergezeld van een rapport van een accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de penningmeester aan het bestuur worden aangeboden.

 

 

6. Liquidatie van de Stichting

 

6.1. Na verwezenlijking van het doel van de stichting en de officiële overdracht van genoemde ramen, zal de stichting door het stichtingsbestuur worden geliquideerd.

 

6.2. Een eventueel liquidatiesaldo zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

 

 

Velp, 28 september 2012

Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland