Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland
Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland Bevrijdingsramen Velp

ANBI-gegevens

 

.     de naam van de Stichting is: Stichting Bevrijdingsramen Velp

·         het fiscale nummer is 851572911

·         de contactgegevens zijn: Gasthuislaan 53 , 6883 JA Velp

·         de bestuursleden zijn:

Mevr. G. (Gety) Hengeveld-de Jong, voorzitter

Drs. D.R. (Dick) Juijn, secretaris        info@bevrijdingsramen.nl  

Mevr. J.W. (Hannie) van Noort, penningmeester

Ir. P.C. (Peter) Schroeder

Mr J.M. (John) Bosnak

·         het beleidsplan zie: http://www.bevrijdingsramenvelp.nl/beleidsplan

·         het beloningsbeleid: De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen. In voorkomende gevallen wordt een vergoeding gegeven voor daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

·         de doelstelling: zie artikel 2 van de statuten dd 12 april 2012:

1.       De stichting heeft ten doel:

a.       het plaatsen van bevrijdingsramen in de Grote Kerk aan de Kerkstraat te Velp;

b.      het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.       De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.       het verstrekken van opdrachten aan gespecialiseerde personen casu quo bedrijven tot het ontwerpen respectievelijk vervaardigen van de in het vorige lid bedoelde ramen;

b.      het daarbij zoveel mogelijk beperken van alle geledingen uit de Velpse bevolking

c.       het (doen) organiseren van daartoe bevorderlijk activiteiten

d.      het faciliteren van het verkrijgen van financiële middelen.

·         een verslag van de uitgeoefende activiteiten: http://www.bevrijdingsramenvelp.nl/werkwijze

·         een financiële verantwoording: Zie onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland